Τεχνικά έργα, ψηφιακή εποχή και προκλήσεις

, Τεχνικά έργα, ψηφιακή εποχή και προκλήσεις

Τεχνικά έργα: «Ατενίζοντας τον ψηφιακό ορίζοντα»

Η τεχνολογία έχει διεισδύσει σχεδόν σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να αφήσει ανεπηρέαστο και τον Τεχνικό Τομέα και συγκεκριμένα ό,τι αφορά τη διαχείριση των τεχνικών έργων. Η μετάβαση σε μία νέα ψηφιακή εποχή είναι μία διαδικασία που απαιτεί χρόνο και μαζί της κουβαλάει αρκετές παθογένειες και κακώς κείμενα του παρελθόντος. Δεδομένα, τα οποία καθιστούν την αλλαγή ακόμη πιο δύσκολη και χρονοβόρα. Στο παρακάτω άρθρο θα αναλυθεί η αξία των τεχνικών έργων, οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο τομέας καθώς, τέλος, και τα οφέλη των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων στα τεχνικά έργα.

Η σημασία της ορθής εκτέλεσης δημοσίων έργων

Η ορθή εκτέλεση, τόσο των δημόσιων όσο και των τεχνικών έργων, είναι απόλυτα σημαντική για πολλούς λόγους. 

Αρχικά τα έργα αυτά έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Δημόσια έργα, όπως οδοποιία, γέφυρες, αερολιμένες και νοσοκομεία, παρέχουν υποδομές και υπηρεσίες, που είναι κύρια για κάθε κοινότητα. Επίσης, τεχνικά έργα, όπως κατασκευές κτιρίων, ενεργειακές υποδομές και επιστημονικές εγκαταστάσεις, συντελούν στην πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Τα έργα αυτά δημιουργούν οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. 

Η ορθή εκτέλεσή τους εξασφαλίζει ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν εγκαίρως και εντός του προϋπολογισμού, προσφέροντας οφέλη για την τοπική οικονομία και την απασχόληση. Ακόμη, η ορθή εκτέλεση σε δημόσια έργα, όπως δρόμοι και γέφυρες, είναι κρίσιμη για τη προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας. Τα τεχνικά έργα πρέπει να εκτελούνται με ακρίβεια και προσοχή ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο, ούτε οι χρήστες, ούτε το περιβάλλον. Τέλος η ορθή εκτέλεση των έργων εξασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Αν τα έργα δεν εκτελούνται σωστά, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις, απαιτητικές επισκευές ή ανακατασκευές και απώλεια πόρων. Η ορθή διαχείριση των έργων εξασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση των πόρων και τη βέλτιστη αξιοποίηση τους,

Η σημασία της ορθής εκτέλεσης τόσο των δημοσίων όσο και των τεχνικών έργων είναι ζωτική για την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την πρόοδο της κοινωνίας και της οικονομίας.

, Τεχνικά έργα, ψηφιακή εποχή και προκλήσεις

Διαχείριση τεχνικών έργων και προκλήσεις

Οι διαχειριστές τεχνικών έργων αντιμετωπίζουν σήμερα μια σειρά από προκλήσεις, ενώ ο τομέας είναι επηρεασμένος από τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι διαχειριστές έργων πρέπει να:

  1. είναι ενημερωμένοι για τις νέες τεχνολογίες και να κατανοούν πώς μπορούν να τις εφαρμόσουν για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των έργων τους. Ειδικά δεδομένου ότι οι πελάτες, σήμερα, έχουν αλλάζουν συχνά τις απαιτήσεις τους και αναμένουν αποτελέσματα σε σύντομα χρονικά περιθώρια.
  2. είναι ικανοί να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές και να διαχειρίζονται προτεραιότητες, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα και ο χρόνος παράδοσης του έργου. Οι διαχειριστές, συχνά, διαθέτουν περιορισμένους πόρους, όπως χρήματα, ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και χρόνο και πρέπει να είναι ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά αυτούς τους πόρους και να προτείνουν λύσεις για την αποδοτική χρήση τους.
  3. είναι ιδιαιτέρως ικανοί στη συνεργασία και την επικοινωνία με διάφορα μέλη της ομάδας του έργου, τους πελάτες, τους υπεργολάβους και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό είναι κρίσιμο για την αποτελεσματική παρακολούθηση και επίλυση των προβλημάτων και για την επίτευξη των στόχων του έργου.
  4. είναι ενημερωμένοι για τις σχετικές ασφαλειακές πρακτικές και τους ρυθμιστικούς περιορισμούς που επηρεάζουν τα τεχνικά έργα. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων για τη ασφάλεια των εργαζομένων και την τήρηση προτύπων και κανονισμών.

Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν από τους διαχειριστές τεχνικών έργων να είναι ευέλικτοι, καλοί συντονιστές και ικανοί να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα δεδομένα και την εμπειρία. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες και τις αλλαγές στο περιβάλλον των έργων.

Ψηφιακή παρακολούθηση κατασκευαστικών έργων

Η ψηφιακή παρακολούθηση κατασκευαστικών έργων μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο από τεχνικής, όσο και από οικονομικής πλευράς και μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας, της ποιότητας και της οικονομικής απόδοσης των έργων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη προκλήσεις, όπως η ανάγκη για επαρκή εκπαίδευση και εξοικείωση των εμπλεκόμενων μερών με την τεχνολογία, καθώς και η διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας των συστημάτων.

, Τεχνικά έργα, ψηφιακή εποχή και προκλήσεις

Ψηφιακή παρακολούθηση έργων μέσω cloud

Η τεχνολογία cloud έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των τεχνικών έργων, παρέχοντας πλεονεκτήματα και δυνατότητες που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση. 

Ορισμένα από τα κυριότερα οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία στη διαχείριση τεχνικών έργων περιλαμβάνουν την αποθήκευση και κοινή πρόσβαση σε δεδομένα. Οι υπηρεσίες cloud παρέχουν χώρο, όπου μπορούν να αποθηκευτούν και να διαμοιραστούν τα δεδομένα των τεχνικών έργων. Αυτό επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας έργου και επιτρέπει την αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων χωρίς την ανάγκη για τοπική υποδομή. 

Ακόμη ένα όφελος είναι η καταγραφή και παρακολούθηση των εργασιών: Οι πλατφόρμες cloud προσφέρουν εφαρμογές και εργαλεία που επιτρέπουν την καταγραφή και παρακολούθηση των εργασιών του έργου. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων εργασιών, παρακολούθησης προόδου, διαχείρισης προθεσμιών και σύνταξης αναφορών σχετικά με την απόδοση του έργου. 

Οι υπηρεσίες cloud παρέχουν εργαλεία για την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας έργου. Μέσω αυτών των εργαλείων, μπορούν να γίνουν συναντήσεις και συζητήσεις μέσω βίντεο, να ανταλλάσσονται μηνύματα και να επιτυγχάνεται συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και όταν τα μέλη της ομάδας βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η τεχνολογία cloud επιτρέπει την ευελιξία και την κλιματική προσαρμοστικότητα στα τεχνικά έργα. Οι πόροι υπολογιστικής ισχύος μπορούν να κλιμακωθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, επιτρέποντας την αποτελεσματική χρήση των πόρων και την αποφυγή υπερβολικών επενδύσεων σε υποδομές.

Η τεχνολογία cloud παρέχει την υποδομή και τα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση των τεχνικών έργων, προσφέροντας ευελιξία, αυξημένη παρακολούθηση και συνεργασία, και βελτιωμένη απόδοση και ασφάλεια δεδομένων.

, Τεχνικά έργα, ψηφιακή εποχή και προκλήσεις

Παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο cloud σύστημα παρακολούθησης έργων

Η εταιρεία CITIBILL πρωτοπορεί, παρέχοντας ένα πλήρες πακέτο cloud λογισμικών διαχείρισης έργων που περιλαμβάνει:

  1. Χρηματοοικονομική παρακολούθηση σταδίων έργου
  2. Ημερολόγιο εργασιών
  3. Διαχείριση συνεργείων βλαβών και με mobile application
  4. Ενδοεταιρική επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και εργολάβων με push notifications

Αρχικά, σε ότι αφορά το λογισμικό χρηματοοικονομικής παρακολούθησης ενός έργου, δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης και διαχείρισης έργων από τον συντάξα, την ομάδα επίβλεψης ή τον εργολάβο. Κύριο πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η οργάνωση των έργων, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με ένα έργο όπως μελέτη, ημερομηνίες, αριθμό μελέτης, επιβλέποντα, ώστε να διατηρείται πλήρες ιστορικό. Επίσης μέσα από τα φίλτρα του λογισμικού παρέχεται η δυνατότητα να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα περεταίρω διαχείρισης και διοικητικής παρακολούθησης-εποπτείας.

Αναφορικά με το ημερολόγιο εργασιών, πρόκειται για ένα cloud λογισμικό το οποίο λειτουργεί παράλληλα με τη διαχείριση έργων και περιλαμβάνει την καταχώρηση ημερολογίου έργου με συνημμένα αρχεία και με δυνατότητα καταχώρησης περιγραφών και σχολίων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν το πλήθος εργασιών που έχουν εκτελεστεί σε ένα χρονικό διάστημα καθώς και των ωρών που δαπανήθηκαν για την ολοκλήρωσή τους.

, Τεχνικά έργα, ψηφιακή εποχή και προκλήσεις

Η cloud λειτουργική μονάδα διαχείρισης βλαβών είναι ένα live σύστημα αναθέσεων βλαβών και επίλυσης αυτών, από το κέντρο ελέγχου διαχείρισης βλαβών ενός οργανισμού προς τα συνεργεία και αντίστροφα. Διατίθεται και Mobile Application για τα συνεργεία τα οποία δύναται να φωτογραφίζουν τη βλάβη πριν και μετά την επιδιόρθωσή της, να διατηρούν συντεταγμένες σε χάρτη για  το σημείο επέμβασης καθώς και ό,τι άλλα χρήσιμα σχόλια θεωρούν απαραίτητα. Έτσι διατηρείται ένα πλήρες ιστορικό για κάθε βλάβη τόσο στη λειτουργική μονάδα Back Office που τη διαχειρίζεται το κέντρο ελέγχου βλαβών όσο και και στο Mobile Application στο οποίο έχουν απευθείας πρόσβαση τα συνεργεία.

Τέλος η ενδοεταιρική επικοινωνία μεταξύ των διοικητικών εργαζομένων, των συνεργείων και των εργολάβων γίνεται απλούστερη μέσα από το εξειδικευμένο λογισμικό τύπου VIBER που έχει αναπτύξει η εταιρεία CITIBILL. Μέσα από την web αλλά και mobile εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ατομικά αλλά και σε ομάδες λαμβάνοντας Push Notifications. Μπορούν να ανταλλάξουν σχόλια και φωτογραφίες, που μπορεί να αφορούν ένα έργο, σε πραγματικό χρόνο, ώστε να υπάρχει πλήρης συντονισμός και ενημέρωση για την εξέλιξή του. Έτσι εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος, εκμηδενίζονται τα λάθη και αποφεύγονται κοστοβόρες συνέπειες.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι παρότι ένα τεχνικό έργο έχει πολλές και πολύπλοκες διαδικασίες υλοποίησης, η εταιρεία CITIBILL αξιοποίησε την σύγχρονη τεχνολογία παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, για να παρακολουθούνται όλες τις διαδικασίες ενός έργου έγκυρα και έγκαιρα, ώστε να υπάρχει συνέπεια, πλήρης ενημέρωση, αποφεύγοντας την εμφάνιση καθυστερήσεων που πολλές φορές είναι αρκετά επιζήμιες.